Vedtægter

Vedtægter

1. Navn og hjemsted.


Selskabet, der er stiftet i 1947 er at andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Faarhus Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune.

2. Formål.


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

3. Medlemmer.


Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

4. Medlemmernes rettigheder.


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Aabenraa Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter og gældende takstblad.

5. Medlemmernes forpligtelser

og hæftelser i øvrigt.


For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk.

6. Udtræden af selskabet.


Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller uloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

7. Levering til ikke medlemmer (købere).


Institutioner som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ. Det samme gælder distributionsforeninger / selskaber, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

8. Generalforsamling.


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 14 april.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab og takstblad forelægges til godkendels
  4. Budget for de kommende år
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisorer (bilagskontrollanter)
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

9. Stemmeret og afstemninger.


Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.


Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret , men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær – eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

10. Bestyrelsen.


Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkret påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

11. Tegningsret.


Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

12. Regnskab.


Selskabets regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer (bilagskontrollanter), samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

13. Opløsning.


Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.


Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet ved dødsfald, medlemmets bo, forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

14. Ikrafttræden.


Selskabets vedtægter er sidst ændret på ordinær generalforsamling den 15. maj 2017.

De træder i kraft den 15. maj 2017.


Fårhus den 15. maj 2017.

Fårhus den 26. Nov 2017.

Find os

Mejerivej 1D

6330 Padborg


faarhusvand@gmail.com

Åbningstider

Ingen faste åbningstider

kontakt bestyrelsen ved problemer

faarhusvand@gmail.dk

Copyright © All Rights Reserved